Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, 1.6.2011


1. Rekisterinpitäjä


Instru Optiikka Oy (y-tunnus 1789727-2)


Käyntiosoite: Sinimäentie 8, 02630 Espoo


Postiosoite: PL 6, 02631 Espoo


Puhelin: 0201 70 7000


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö


Jan Koskinen


Puhelin: 0201 70 7000


Sähköposti: jan.koskinen@instru.fi


3. Rekisterin nimi


Instru Optiikka Oy:n (jäljempänä Instru ) asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen franchising-ketjuun kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.


Henkilötietoja voivat käsitellä asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.


5. Rekisterin sisältämät tiedot


Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:


Perustiedot • etu- ja sukunimet

 • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

 • sukupuoli

 • kieli

 • syntymäaika

 • alaikäisen asiakkaan osalta huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot


Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet

 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten palautteet, reklamaatiot, tuotteiden takuuta koskevat tiedot sekä asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit

 • maksuvälineet ja niitä koskevat tarpeelliset tiedot

 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 • suoramarkkinointiluvat ja kiellot

 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat

 • asioimismyymälöiden tiedot


Tuotteiden ja palveluiden käyttö- ja asiointitiedot, kuten • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot

 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot

 • tilaus-, osto- ja toimitustiedot

 • rekisterinpitäjän palveluiden käyttö- ja asiointitiedot

 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)

 • rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot


Instrun kanta-asiakkaista käsitellään lisäksi seuraavia tietoja: • kanta-asiakkaaksi liittymispäivä ja tapa

 • kanta-asiakasnumero

 • kanta-asiakkuuteen liittyvät rekisteröidylle kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot


Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröity itse antaessaan ja päivittäessään henkilötietojaan rekisterinpitäjän myymälöissä, sähköisissä palveluissa, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä taik- ka asiakaspalvelurajapinnoissa. Alaikäisen rekisteröidyn osalta lisäksi hänen huoltajansa tai laillinen edustajansa.


Tietoja kerätään lisäksi rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä.


Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin sa- maan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.


7. Tietojen luovutus ja siirto


Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden mark- kinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Yhteistyö- kumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.


Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.


Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


8. Rekisterin suojaus


Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.


Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen, ja käsittelyoikeuden laajuus määritellään työtehtävien mukaan.


9. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalla henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora- mainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.


 

Valitse haluamasi kehykset -napista, niin näet kokonaishinnan.